• OZNAM

     • Dňa 1.6.2018 sa na 2. stupni našej školy skracujú vyučovacie hodiny na 30 minút. Žiaci absolvujú 6 vyučovacích hodín podľa platného piatkového rozvrhu. Vyučovanie sa začína o 8:00 a končí o 11:30, potom idú deti na obed a domov. 

     • Oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 7. mája 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. 

      Mgr. Etela Hessová

     • Výborné výsledky Testovania 9-2018

     • Naši budúci absolventi boli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka aj v tomto školskom roku mimoriadne úspešní. Na testovaní sa zúčastnilo 21 žiakov deviateho ročníka našej školy, testy preverili úroveň ich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.

      Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 78,1%, čo je o 15,1% viac ako národný priemer.

      Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete matematika bola 80,0%, teda o 24,1% viac ako dosiahnutý národný priemer. 

      Gratulujeme!

     • Výchovný program s členmi organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD)

     • Naša škola sa snaží o všestranný rozvoj osobností žiakov. Snažíme sa učiť ich tolerancii, spolupráci a vzájomnému rešpektu, aby lepšie zvládali situácie, ktoré si život pre nich nachystá. Preto sme k nám pozvali členov  Organizácie svalových dystrofikov (OMD), aby sme deťom ukázali, že zdolávať prekážky musia všetci, len niektorí to majú oveľa ťažšie, než zdraví ľudia. 

      Telocvičňa bola 27. 4. zaplnená do posledného miesta. Naši žiaci hosťom krátko predstavili našu školu a potom mali možnosť dozvedieť niečo viac o ochorení a prekážkach, na ktoré títo skvelí ľudia na vozíkoch počas svojho života narážajú. Pútavo porozprávali deťom o svojom každodennom živote, boli pripravení odpovedať na každú otázku, ktorú im naše deti položili. A otázok bolo neúrekom. Rôznych. Deti už pred týmto stretnutím nazreli do života ľudí na vozíkoch prostredníctvom 2 filmových dokumentov a oboznámili sa s problematikou na hodinách etiky a náboženstva. Na výtvarnej výchove kreslili obrázky s motívom kampane Belasý motýľ, ktorými vyzdobili steny telocvične. Ale teraz mali rovno pred sebou týchto obdivuhodných bojovníkov a mohli im klásť otázky. Zistili, že ľudia na vozíčkoch sú súčasťou našich životov, že sa rovnako vedia tešiť z úspechov aj neúspechov, že študujú, pracujú, športujú, tešia sa, trápia sa aj ľúbia ako všetci ostatní.  Dozvedeli sa, aká dôležitá je osobná asistencia a pomoc zdravých ľudí. A bezbariérovosť. Počas výchovného programu si žiaci osobne mohli vyskúšať, aké to je jazdiť na vozíčku a takisto zahrať si športovú disciplínu boccia, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie hry u ľudí trpiacich týmto ochorením. Počas záverečného slova sme odovzdali za našu školu 100 € z vianočnej burzy a 415 €, spolu 515 € zo zbierky žiakov a učiteľov našej školy na kampaň Belasý motýľ s krásnym sloganom vaša pomoc - naše krídla. 

      Ďakujeme. 

     • 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

     • ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 11. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2018 na tému:

       

      Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa

      Motto:

      „Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu...

      ...Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

      ...Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho...Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna...“

       

      Milan Rastislav Štefánik

       

      Podmienky súťaže:

      1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku a v zahraničí)
      2. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk
      3. Termín doručenia prác: najneskôr do 15. 5. 2018
      4. Maximálny rozsah práce: 2 strany - formát A4 = 60 riadkov
      5. Maximálny počet prác z jednej školy : 5
      6. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
      7. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
      • meno a priezvisko súťažiaceho
      • vek a navštevovaný ročník
      • presný názov a adresu navštevovanej školy
      • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
      • meno učiteľa

      Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.

      Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny.

      Ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC: http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/hodzov-novinovy-clanok - sú tu uverejnené všetky doteraz vydané zborníky.

      Na stránke Slovenskej národnej knižnice:                                                                   http://dikda.eu/dr-milan-hodza-zborniky-prac-z-literarnych-sutazi/ je  v digitálnej podobe zatiaľ uverejnených  osem ročníkov zborníkov.

      Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2018.

      Poznámka

      Prosíme všetkých učiteľov, aby pri oznamovaní témy svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich bude v tomto ročníku inšpirovať k napísaniu prác. Odporúčame, aby súťažiaci nevkladali do svojich prác výroky a citáty od ďalších osobností. Téma je zadaná, kľúčová osobnosť k téme je určená. Pripomíname, že téma a motto v záhlaví súťaže by malo byť pre študentov motiváciou pre ich vlastný život a vlastné smerovanie do budúcnosti. Dôležité bude, ak sa  súťažou inšpirujú k hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré im nastolila a že ju opäť, tak ako v minulých rokoch, autenticky uchopia cez vlastné prežívanie a videnie ich sveta a prostredia, v ktorom žijú. Že do súťažných prác vložia seba. Tento rok sme zvolili osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 1919), astronóm, generál a diplomat, demokrat a humanista si zaslúži našu pozornosť, úctu a môže byť pre aj ďalšie generácie vzorom.  Dokázal si získať dôveru medzi vzdelanými aj jednoduchými  ľuďmi v mnohých krajinách sveta. Štartovacia čiara v živote nebola automatickým predpokladom jeho životnej cesty a nepredurčovala mu to, čo sa mu podarilo dosiahnuť.  Bol však nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Miloval svoju vlasť. Svoje etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – milovať – pracovať“

       

      Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

      Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV

      Jaroslav Mendel, riaditeľ NOC

     • 2% Vašich daní pre školu

     • Vážení rodičia, 
      vopred ďakujeme, že využijete možnosť poukázať 2% Vašich daní na  zlepšenia materiálneho vybavenia školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa.

      Všetky finančné prostriedky Vášho RZ sú využívané na skvalitňovanie vyučovacieho procesu.
       

      TLAČIVÁ:

      vyhlasenie.pdf               List_na_2per.pdf  

       

     • Zápis prvákov

     • Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 20. apríla 2018 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla 2018 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.

      Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

      - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

      - rodný list dieťaťa

      - podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

      Zapisované dieťa musí byť pri zápise prítomné.

      Protokol o zápise podpisujú obaja zákonní zástupcovia aj v prípade rozvedených rodičov.

      Protokol o zápise nájdete na tejto stránke v časti TLAČIVÁ, aby ste si ich mohli doma vytlačiť a vyplniť.

     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Tlačivo žiadosti dostanú zákonní zástupcovia dieťaťa priamo v materskej škole od 15. apríla. Dostupné je aj na tejto stránke v časti Tlačivá, kde nájdete aj splnomocnenie pre rodičov a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk v sekcii školstvo.

      Zároveň oznamujeme, že na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR zo dňa 6.10.2015 a v súlade  s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. oznamujeme, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 1. mája do 11. mája 2018.

      Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zákonní zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky pre materskú školu v termíne od 1. do 11. mája v pracovných dňoch od 10:00 do 13:00.

      Žiadame rodičov, aby striktne dodržiavali stanovený čas a vymedzené hodiny, pretože sa musíme venovať deťom.

      V zmysle § 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. je povinnosťou zákonných zástupcov k vyplnenej žiadosti doložiť aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast - (kolónka na lekárske potvrdenie je súčasťou tlačiva žiadosti).

      Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:

      - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ potvrdenú lekárom a podpísanú o b i d v o m i zákonnými zástupcami aj v prípade, že sú rodičia rozvedení.

      - občiansky preukaz zákonného zástupcu

      Pri zápise dieťaťa s odkladom a dodatočným odkladom je potrebné priniesť aj rozhodnutie o odklade a dodatočnom odklade školskej dochádzky, ktoré vydala príslušná škola, ktorú dieťa navštevovalo.

      Do MŠ sa budú na základe žiadosti prednostne prijímať deti v nasledujúcom poradí:

      a) 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

      b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      a pri zvýšenom záujme o prijatie do MŠ spravidla:

      deti, ktorých obaja rodičia alebo jeden z rodičov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

      d) súrodenci  detí, ktoré už navštevujú našu ZŠ s MŠ

      O prijatí (neprijatí) dieťaťa podľa § 5 ods.14 písm.a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodne riaditeľ školy do 16. júna.

      Výška povinného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole je určená v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania. Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

      Výška príspevku na stravovanie dieťaťa v materskej škole je určená Rozhodnutím starostky č. 41/2011 pre jednotlivé zariadenia školského stravovania pri materských školách a v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012  vzn_2012_005.pdf o povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.

      Na internetovej stránke mestskej časti www.staremesto.sk v sekcii Školstvo je prístupný zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto.

     • Výsledky Testovania 5-2017

     • Naši piataci boli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka aj v tomto školskom roku mimoriadne úspešní. Na testovaní sa zúčastnilo 33 žiakov piateho ročníka našej školy, testy preverili úroveň ich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.

      Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 78,9%, čo je o 16,1% viac ako národný priemer.

      Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete matematika bola 81,5%, teda o 16,8% viac ako dosiahnutý národný priemer. 

     • Školský basketbalový turnaj

     • 16.4.2018 sme na druhom stupni našej školy zorganizovali tradičný medzitriedny basketbalový turnaj. Zapojilo sa doň 30 žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí medzi sebou súperili v piatich družstvách.

      Najviac sa darilo ôsmakom. Členovia družstva VIII. B sa stali víťazmi turnaja, striebornú pozíciu vybojovalo družstvo VIII. A, na bronzovej priečke sa umiestnili žiaci  IX. A. Blahoželáme!

     • Vernisáž výstavy "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik 1880 - 1919"

     • Dňa 6. 4. 2018 sa na našej škole uskutočnila vernisáž výstavy o živote a diele významného slovenského vedca a štátnika Milana Rastislava Štefánika. 

      Výstavu autorsky pripravili prof. Ing. Ján Fusko, DrSc., Ing. Pavel Šesták a PhDr. Ferdinand Vrábel z Nadácie Milana Rastislava Štefánika. 

      Žiaci sa pri výklade PhDr. Ferdinanda Vrábela dozvedeli zaujímavosti z mladosti Štefánika, z jeho študentských čias, obdobia vedeckého pôsobenia i politickej činnosti v rokoch prvej svetovej vojny. Výstava pokrýva vo významných medzníkoch bohatý život tohto významného myjavského rodáka od narodenia po tragickú smrť a jeho odkaz. 

      Po otvorení výstavy pokračovali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v besede s autorom. 

     • Svetový deň stolného tenisu

     • V rámci osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých a Dňa učiteľov sme 28.3.2018 v našej škole zorganizovali celoškolský turnaj v stolnom tenise. 

      V tento deň žiaci 2. stupňa namiesto vyučovania mali možnosť zašportovať si a porovnať svoje schopnosti v stolnom tenise so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. 

      Celkovo sa do turnaja aktívne zapojilo 58 žiakov a 6 učiteľov našej školy. V telocvični prebiehali boje na 4 stoloch. Ostatní žiaci povzbudzovali hráčov ako diváci, niektorí si zahrali stolný futbal v malej telocvični, v študovni sa hral šach a rôzne spoločenské hry. 

      Po napínavých súbojoch si víťazstvo v stolnotenisovom turnaji nakoniec odniesol žiak VII. B triedy Matúš Penkala. Učiteľský zbor vo finále reprezentoval pán učiteľ Andrej Gerba. 

      Pre zúčastnených žiakov boli pripravené odmeny a pre celkového víťaza pekný pohár.

      Najstarším aktívnym účastníkom turnaja bol náš 84-ročný kolega, bývalý učiteľ našej školy a stále intenzívne spolupracujúci pri našich športových aktivitách pán Janko Šimkanin.

      Sme radi, že sa naša škola stala súčasťou veľkého projektu - Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých, do ktorého sa v rámci Slovenka zapojilo 139 škôl a bezmála 12 000 žiakov.

     • Úspešné okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

     • V okresnom kole našej najznámejšej recitačnej súťaže sa darilo hneď dvom našim žiakom. Piatak Daniel Mozolák obsadil v mimoriadne silnej konkurencii výborné 2. miesto v kategórii II. - próza.

      Štvrták David Pašš vybojoval vynikajúce prvé miesto v kategórii I. - próza a ako výherca postupuje do krajského kola.

      Chlapcom ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu, Davidovi želáme veľa šťastia v krajskom kole!

     • Stretnutie so spisovateľom

     • 15. 3. 2018 sme v našej škole privítali spisovateľa Pavla Weissa. Je otcom našej bývalej žiačky, o ktorej napísal dve knihy. V knihách vystupujú jej spolužiačky a spolu prežívajú dobrodružstvá v starom mlyne a jeho okolí. Žiaci poznali nielen hlavné hrdinky, ale aj príbehy a o to zaujímavejšia bola debata v závere besedy. Pán Weiss prezradil, ako sa taká kniha vôbec píše, čo  všetko potrebuje autor, aby dielo mohol dokončiť a vyzradil aj mnoho vecí zo zákulisia tvorby kníh Tajomný Mlyn v Karpatoch a Turecký poklad. V knihách našli žiaci nielen zaujímavý príbeh, ale aj mnoho užitočných informácií o našich vtákoch, hubách, dejinách habánskej keramiky, atď. Príbehy sú plné dobrodružnej atmosféry. Akčná päťka sa nám predstaví aj v ďalšej knihe, ale autor nad ňou nechal rúško tajomstva, a tak nám neostáva nič iné, len sa na ňu netrpezlivo tešiť.

      Niečo o autorovi:

      Pavol WEISS sa narodil 23. mája 1962 v Humennom, neskôr sa rodina presťahovala do Bratislavy. V rokoch 1985 – 1990 vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na FAMU v Prahe. V roku 2006 založil galériu výtvarného umenia BAST`ART, ako galerista sa venuje súčasnému výtvarnému umeniu. Je členom Správnej rady VŠVÚ a viceprezident nadácie EKS, ktorá pôsobí pri Múzeu Milana Dobeša. Je aj členom kolégia riaditeľky Divadelného ústavu. Žije v Bratislave.

     • Deň otvorených dverí – Rozprávková jar

     • Základná škola s materskou školou Milana Hodžu Vás pozýva na Deň otvorených dverí spojený s tradíciou tvorivých dielní Rozprávková jar. Uskutoční sa 27. marca 2018 od 9:00 do 11:00 v budove 1. stupňa na Podjavorinskej 1.

      Srdečne pozývame všetky deti z materských škôl, budúcich prvákov a ich rodičov. Záujemcom ochotne predstavíme priestory našej školy. Deti si v jednotlivých triedach počas tvorivých dielní v kooperácii so staršími spolužiakmi vyrobia zaujímavé výrobky s jarnou tematikou.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády reprezentovali našu školu v okresnom kole tejto súťaže. To sa uskutočnilo 13. a 14. marca 2018.

      V kategórii P3 boli úspešnými riešiteľmi Jakub Driensky a Simona Melišová z III.B, v kategórii P4 Dávid Szenczi zo IV.A. V kategórii P5 úspešne vyriešili úlohy Matej Lučenič z V.A, ktorý sa zároveň umiestnil na výbornom 3. mieste, Daniel Mozolák z V.B, Tomáš Strýček z V.B, Ivan Cabaj z V.A a Filip Ševčík z V.A. Úlohy kategórie P8 úspešne vyriešil Michal Polakovič z VIII.B. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Úspešné obvodné kolo Geografickej olympiády

     • Výhercovia a úspešní riešitelia školského kola Geografickej olympiády reprezentovali našu školu v obvodnom kole súťaže.

      Najviac sa darilo piatakom v kategórii G - Tomáš Strýček vybojoval striebornú pozíciu, jeho spolužiak Daniel Mozolák bronzovú priečku.

      Nezaháľali ani ďalší súťažiaci - piatak Matej Maďar a a deviatačka Monika Spurná sa stali úspešnými riešiteľmi olympiády. Blahoželáme!

     • Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

     • Víťazi školského kola Dejepisnej olympiády absolvovali obvodné kolo súťaže. 

      Deviatačka Monika Spurná sa umiestnila na výbornom 3. mieste v kategórii C, ôsmak Samuel Srpoň sa stal úspešným riešiteľom kategórie D a šiestačka Barbora Halászová úspešnou riešiteľkou kategórie F. Blahoželáme! 

     • Výchovný program s nevidiacimi

     • Žiaci našej školy absolvovali mimoriadne zaujímavý výchovný program s nevidiacimi.

      Každodenný život zrakovo postihnutých ľudí nám priblížili Marek Gernát a Juraj Práger, ktorí našu školu navštívili už druhýkrát. Súčasťou ich vystúpenia bola osveta spojená s prezentáciou života nevidiacich – ako ich osloviť, navrhnúť pomoc a pod.

      Okrem toho deťom predstavili svoje kompenzačné pomôcky – bielu palicu, písací stroj, hodiny, prístroj na rozoznávanie farieb, zvukovú loptu. Tú si, podobne ako bielu palicu, mohli niektorí odvážlivci z radov žiakov i učiteľov, vyskúšať.

      Deti najviac zaujala ukážka práce s vodiacim psom Lukym.

      O tom, že išlo o vydarené podujatie, svedčilo aj množstvo zvedavých otázok, ktorými naši žiaci hostí zasypali.

       

      Príspevok našej deviatačky D. Obuchovej:

      Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť – porozprávať sa s Marekom a Jurajom – a zistiť, ako vnímajú svet nevidiaci ľudia. Ja osobne som si mohla vyskúšať, aké to je, keď človek nevidí, keďže mi dali bielu palicu a okuliare, cez ktoré som nevidela. Práve preto, že som si to mohla vyskúšať a vžiť sa do ich kože, ich veľmi obdivujem za to, že to zvládajú väčšinu svojho života.

     • Literárny kvíz s Dadom Nagyom

     • 20.2.2018 sme sa so žiakmi zapojili do cyklu prednášok Svety ukryté v knihách a zúčastnili sa na literárnom kvíze s naslovovzatým znalcom kníh Dadom Nagyom. Ten v Úseku literatúry pre deti a mládež v Mestskej knižnici v Bratislave prezentoval najnovšie knihy a vytvoril pre deti zaujímavú súťaž.

      Žiaci rozdelení do rôznych skupín súťažili medzi sebou a odpovedali na položené otázky. V závere sa spočítali body všetkým prítomným a trom najlepším tímom odovzdal Dado Nagy hodnotné ceny. Šlo o knihy podľa vlastného výberu. Žiaci strávili časť vyučovania v priestoroch knižnice, dozvedeli sa o nových knihách pre deti a mládež, diskutovali o súčasnej literatúre a ich pohľade na dôležitosť čítania v dnešnej dobe.