• Adresa: Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

    Platby za ŠKD (školský klub detí) – „školné“ 23 €/ mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta, 18 €/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste. Výšku platieb určuje VZN č. 5/2012 MČ Staré Mesto.

    Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

     Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Platby MŠ (materská škola) – „školné“ 30 €/mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta, 25 €/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste. Výšku platieb určuje VZN č. 5/2012 MČ Staré Mesto.

    Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

    Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Školská jedáleň – platby za stravu – prvá položka je suma určená výlučne na nákup surovín, druhá položka je rovnaká pre všetkých – príspevok na réžiu podľa VZN č. 5/2012 MČ Staré Mesto

    Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

                                                                 potraviny + réžia = stravná jednotka/1 deň

                                                          1.34 + 0.5 = 1.84

    1. stupeň                                       1.16 + 0.5 = 1.66
    2. stupeň                                       1.22 + 0.5 = 1.72

    Číslo účtu: SK42 0200 0000 3500 3143 4012

     

    Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ

    Adresa: Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

    Minimálna výška poplatku: 30 €/rok

    Číslo účtu rodičovského združenia: IBAN: SK1909000000000011472142

     Identifikácia platby je meno dieťaťa a trieda  napr. 2.A je 21, 2.B je 22, 8.A je 81, 8.B je 82 atď.