• ZÁPIS DO 1. ROČÍKA

    • Presný termín zápisu detí do 1. ročníka určuje VZN, ktoré vydáva starosta MČ Staré Mesto - www.staremesto.sk

     Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 21. a 22. apríla 2017.

     Zápis prvákov v našej škole sa  koná v piatok 20. apríla 2018 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla 2018 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.

      

     Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

     • občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
     • rodný list dieťaťa
     • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

      

     Protokol o zápise podpisujú o b a j a zákonní zástupcovia aj v prípade rozvedených rodičov.

     P r o t o k  o l o zápise a s p l n o m o c n e n i e pre rodičov si môžete nájsť na tejto stránke v časti dokumenty, tlačivá, aby ste si ich mohli doma vytlačiť a vyplniť.

      

     PRESTUP Z INEJ ŠKOLY

      

     Pre prijatie žiakov  do vyšších ročníkov prestupom z inej školy, ktorí podľa miesta bydliska nepatria spádovo do našej školy, máme podmienku - SLUŠNÉ SPRÁVANIE. Dôležitá je ochota spolupracovať a prijať pravidlá, stanovené v školskom poriadku.


     Pre našu školu je charakteristické:

      

     • vyžadujeme slušné a korektné správanie pedagógov i žiakov
     • vysoká prevaha prevencie nad represiou, ale s prísne stanovenými mantinelmi
     • nekompromisný postoj pri akomkoľvek náznaku šikanovania, rasizmu, vandalizmu a pod...nevyhnutná je však spolupráca rodičov prípadnej obete s pedagógmi a vedením školy
     • prirodzene vekovo oddelené 2 komunity detí v dvoch budovách a ich vzájomná akceptácia: deti od 3 do 10 rokov v 1 budove a od 10 do 15 rokov v druhej budove
     • výrazné úspechy v olympiádach a súťažiach
     • podpora talentovaných detí aj v oblasti mimoškolských aktivít
     • vysoká úroveň vedomostí
     • výučba cudzích jazykov od 1. ročníka
     • od 5. ročníka pridaný druhý cudzí jazyk
     • výučba informatiky v moderných učebniach od 3. ročníka
     • široká škála záujmových krúžkov priamo v škole